رویه ارسال سفارش

تحویل سفارشات در شهر تهران تا24 ساعت

.و ارسال بتمام نقاط ایران توسط شرکت چاپار نهایت طی 72ساعت انجام خواهد شد